'And' và 'or'

Chúng ta có thể nối hai hay nhiều mệnh đề với nhau bằng cách dùng 'and' hoặc 'or'. Dưới đây là các ví dụ sử dụng với cụm danh từ.
The man and the woman were waiting. (Người đàn ông và người phụ nữ đang chờ đợi.)
The man, the woman and the child were waiting. (Người đàn ông, người phụ nữ và đứa trẻ đang chờ đợi.)
Wednesday or Thursday would be all right. (Thứ Tư hoặc thứ Năm đều được cả.)
Chúng ta chỉ dùng 'and' hoặc 'or' một lần trong câu, trước chi tiết được liệt kê cuối cùng.

Chúng ta có thể dùng 'and' và 'or' với các loại từ và cụm từ khác.
It was a cold and windy day. (Đó là một ngày lạnh và đầy gió.) (liên kết hai tính từ.)
He waited fifteen or twenty minutes. (Anh ấy đã đợi mười lăm hoặc hai mươi phút.) (liên kết hai số từ.)
The work went smoothly, quietly and very efficiently. (Công việc tiến hành trôi chảy, êm ả và rất hiệu quả.) (liên kết cụm trạng từ.)
 

Lưu ý:
- Chúng ta có thể dùng hai tính từ với nhau mà không cần từ nối, ví dụ: a cold, windy day.
- Chúng ta có thể dùng hai bổ ngữ hoặc hai trạng ngữ với 'and' hoặc 'or'cho dù chúng khác loại, ví dụ như cụm tính từ và cụm danh từ.
The book has become famous and a best-seller. (Cuốn sách trở nên nổi tiếng và là cuốn bán chạy nhất.)
We can meet here or in town. (Chúng ta có thể gặp mặt ở đây hoặc trong thị trấn.)
The hotel was quiet and well back from the road. (Khách sạn rất yên tĩnh và rộng rãi.)

Hãy so sánh hai câu sau đây.
He stole a hat and a coat. (Anh ta ăn trộm chiếc mũ và áo choàng.)
He stole a hat and coat. (Anh ta ăn trộm chiếc mũ và áo choàng.)
Trong câu đầu tiên 'and' liên kết hai cụm danh từ với nhau (a hat, a coat); còn trong câu thứ hai nó liên kết hai danh từ (hat, coat). Câu thứ hai cho ta thấy rằng có một sự liên kết giữa hai đồ vật và chúng thuộc về nhau.
He stole a hat and a typewriter. (Anh ta ăn trộm chiếc mũ và máy đánh chữ.) (hai đồ vật ko liên quan)
He stole a cup and saucer. (Anh ta ăn trộm tách và đĩa.) (hai đồ vật thuộc về nhau)