Bỏ các từ sau từ để hỏi (Leaving out words after a question word)

Chúng ta có thể bỏ các từ sau từ hoặc cụm từ để hỏi thay vì nhắc lại chúng.
The road is closed to traffic. No one knows why. (Đường bị cấm. Không ai biết lý do vì sao.)
I'm going to the dentist this afternoon. ~ Oh, what time? (Mình sẽ đi khám nha sĩ chiều nay. ~ Ồ, mấy giờ?)
I put the certificate somewhere, and now I can't remember where. (Tôi đã để chứng chỉ ở đâu đó, và bây giờ tôi không nhớ ở đâu.)
Khi từ để hỏi đóng vai trò là chủ ngữ thì trợ động từ có thể được dùng sau từ để hỏi.
Something rather strange has happened. ~ What (has)? (Chuyện gì đó kỳ lạ đã xảy ra. ~ Chuyện gì cơ?)

×