Bỏ động từ (Leaving out the verb)

Khi hai câu có chung một dạng thức và động từ thì chúng ta không cần nhắc lại động từ nữa.
The new warehouse contains furniture and the old one electrical goods. (= ... and the old one contains electrical goods.) 
(Nhà kho mới có chứa nội thất còn nhà kho cũ có chứa đồ điện.)
Everton have played ten games but Liverpool only eight. (= ... but Liverpool have only played eight games.) 
(Everton đã chơi 10 trận nhưng Liverpool mới chỉ chơi 8 trận.)
Lưu ý: Trường hợp này chỉ hay được dùng trong tiếng Anh trang trọng.

×