Câu hỏi (Questions)

Cách dùng cơ bản nhất của câu hỏi là dùng để hỏi lấy thông tin.
Where does it hurt? - Just here. (Bạn đau ở đâu? - Ngay đây ạ.)
Tuy nhiên câu hỏi cũng có cách dùng khác nữa, ví dụ như đưa ra một lời yêu cầu.
Could you come over here, please? (Mời anh lại gần đây.)
Có hai loại câu hỏi là câu hỏi có từ để hỏi và câu hỏi không có từ để hỏi. Câu hỏi có từ để hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi như 'where', 'what',... Trong hầu hết các câu hỏi chúng ta phải đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ.
Câu trần thuật: It hurts just here. (Tôi đau ở ngay đây.)
=> Câu hỏi có từ để hỏi: Where does it hurt? (Bạn đau ở đâu?)
Câu trần thuật: This has happened before. (Trước đây tôi cũng bị đau rồi.)
=> Câu hỏi không có từ để hỏi: Has this happened before? (Trước đây bạn có từng bị thế này không?)