Đại từ quan hệ what (The relative pronoun what)

Chúng ta có thể sử dụng what trong mẫu dưới đây.

  • We'd better write a list of what we need to pack.

         (= the things that we need to pack)
(Chúng ta nên viết một danh sách những gì chúng ta cần đóng gói.)

  • I was going to buy a new coat, but I couldn't find what I wanted.

             (= the thing that I wanted)
(Tôi định mua một chiếc áo khoác mới, nhưng tôi không thể tìm thấy thứ tôi muốn.)

Nhưng what dùng với một danh từ.
KHÔNG DÙNG the coat what I wanted.

Chúng ta có thể sử dụng what trong lời nói gián tiếp. 
I told you what we need to pack.
(Tôi đã nói với bạn những gì chúng ta cần phải đóng gói.)

Chúng ta cũng có thể sử dụng what trong một mẫu đặc biệt để nhấn mạnh một cụm từ.
What we need to pack is just a few clothes.
(Những gì chúng ta cần đóng gói chỉ là một vài bộ quần áo.)

 
×