Đảo ngữ trong câu hỏi (Inversion in questions)

1. Trong hầu hết các câu hỏi, chúng ta luôn đảo vị trí của chủ ngữ và trợ động từ.
Câu trần thuật                       Câu hỏi
You are leaving today.           Are you leaving today? 
(Hôm nay bạn sẽ rời đi.)        (Hôm nay bạn sẽ rời đi à?)
The train has got a buffet.    Has the train got a buffet?
(Tàu có đồ ăn tự chọn.)        (Tàu có đồ ăn tự chọn không?) 
We can sit here.                    Where can we sit?
(Chúng ta có thể ngồi đây.)  (Chúng ta có thể ngồi đâu nhỉ?)

Nếu có nhiều hơn một trợ động từ (ví dụ: could have) thì chỉ có trợ động từ đầu tiên là đứng trước chủ ngữ.
Câu trần thuật                         Câu hỏi
I could have reserved a seat.  Could I have reserved a seat?
(Tôi đã đặt chỗ trước rồi.)        (Tôi có đặt chỗ trước được không?)

2. Ở các thì đơn, chúng ta dùng trợ động từ 'do'.
Câu trần thuật                        Câu hỏi
You like train journeys.
Or: You do like train journeys. Do you like train journeys? 
(Bạn thích đi tàu.)                    (Bạn có thích đi tàu không?)
They arrived at six. 
Or: They did arrive at six.        Did they arrive at six?
(Họ đến lúc 6 giờ.)                  (Có phải họ đến lúc 6 giờ không?)

3. Động từ 'be' bản thân nó cũng là một trợ động từ và cũng có thể đứng trước chủ ngữ.
Câu trần thuật                        Câu hỏi
The train was late.                  Was the train late? 
(Tàu đến muộn.)                     (Tàu đến muộn phải không?)
My ticket is somewhere.        Where is my ticket?
(Vé của tôi ở đâu đó.)             (Vé của tôi đâu rồi nhỉ?)

×