Giới thiệu về mệnh đề danh ngữ (Introduction to noun clauses)

1. Mệnh đề danh ngữ bắt đầu bằng that, một từ để hỏi hoặc if / whether 

  • I expected that we would be late.

(Tôi dự đoán rằng chúng ta sẽ bị trễ.)

  • We didn't know what time it was.

(Chúng tôi không biết mấy giờ rồi.)

  • We'll have to decide if/whether we can afford it.

(Chúng tôi sẽ phải quyết định liệu chúng tôi có đủ khả năng trả không.)

Ở đây mệnh đề danh ngữ là tân ngữ của câu.

So sánh một cụm danh từ và mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ.

  • Cụm từ: We didn't know the time.

                       (Chúng tôi không biết thời gian.)

  • Mệnh đề: We didn't know what time it was.

                         (Chúng tôi không biết mấy giờ rồi.)

Mệnh đề that liên quan đến một câu trần thuật.
We would be late.     that   we would be late.
Mệnh đề với từ để hỏi liên quan đến từ để hỏi.
What time was it?     what time it was
Mệnh đề với if/whether liên quan đến câu hỏi yes/no.
Can we afford it?     if/whether we can afford it

Trong một mệnh đề liên quan đến một câu hỏi, chúng ta thường sử dụng cùng một trật tự từ như trong một câu trần thuật
KHÔNG DÙNG We didn't know what time was it.

Trong tiếng Anh không trang trọng chúng ta thường có thể bỏ qua that.
I knew (that) you wouldn't like this colour.
(Tôi biết bạn sẽ không thích màu này.)

Chúng ta thường sử dụng mệnh đề danh ngữ trong lời nói gián tiếp.

  • You said you had the number.

(Bạn nói bạn đã có số.)

  • Mike asked what the matter was.

(Mike hỏi vấn đề là gì.)

Đôi khi chúng ta có thể sử dụng động từ nguyên thể có to với một từ để hỏi hoặc whether. 
The problem was how to contact everyone.
​​​​​​​(Vấn đề là làm thế nào để liên lạc với tất cả mọi người.)

 
×