Mệnh đề quan hệ nguyên thể (Infinitive relative clauses)

Hãy xem mẫu câu với một tính từ và động từ nguyên thể có to sau.
Which was the first country to win the World Cup at rugby?
(= the first country which won the World Cup)

(Đâu là quốc gia đầu tiên vô địch World Cup ở môn bóng bầu dục?)
The last person to leave will have to turn out the lights.
(= the last person who leaves)

(Người cuối cùng rời đi sẽ phải tắt đèn.)
Maxicorp were the only company to reply to my letter. 
(Maxicorp là công ty duy nhất trả lời thư của tôi.)
William Pitt was the youngest person to become Prime Minister.
 (William Pitt là người trẻ tuổi nhất trở thành Thủ tướng.)
Chúng ta có thể sử dụng động từ nguyên thể có to sau một từ chỉ số thứ tự (first, second, v.v.), sau next last, only và sau tính từ so sánh hơn nhất (youngest).
GHI CHÚ
a. Chúng ta cũng có thể sử dụng dạng bị động của động từ nguyên thể có to.
The first British monarch to be filmed was Queen Victoria. 
(Vua chúa đầu tiên của Anh được lên phim là Nữ hoàng Victoria.)
b. Có thể dùng I've got some letters to write.

×