Whoever, whatever etc

1. Chúng ta có thể sử dụng những từ này với nghĩa 'không quan trọng là ai', 'không quan trọng là cái gì ', v.v.

  • Whoever plays in goal, we're bound to lose.

(Bất cứ là ai ghi bàn đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ thua thôi.)

  • I won't change my mind whatever you say.

(Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ cho dù bạn có nói gì đi nữa.)

  • Whenever I ring Tracy, she's never there.

(Bất cứ khi nào tôi gọi Tracy, cô ấy đều không bao giờ có ở đó.)

  • I can't draw faces, however hard I try.

​​​​​​​ (Tôi không thể vẽ được khuôn mặt, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa.)

Chúng ta có thể sử dụng whoever (bất cứ ai), whatever, whichever (bất cứ gì), whenever (bất cứ khi nào), wherever (bất cứ đâu) và however (dù thế nào).


2. Chúng ta cũng có thể sử dụng no matter.

  • I won't change my mind no matter what you say.

​​​​​​​(Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ cho dù bạn có nói gì đi nữa.)

  • No matter where we go on holiday, you never like it.

(Dù chúng ta có đi nghỉ ở đâu thì anh lúc nào cũng không thích.)
 

 
×