Be khi đi với trợ động từ Do

Thông thường động từ be thường không đi cùng với trợ động từ do.
Ví dụ:
I'm not often sick. (Tôi ít khi ốm.)
KHÔNG DÙNG: I don't often be sick.

Tuy nhiên do có thể được dùng với be trong câu mệnh lệnh dạng phủ định, khi ta muốn ai đó không làm gì.
Ví dụ:
Don't be silly! (Đừng có ngớ ngẩn thế.)
Don't be such a nuisance! (Đừng có phiền toái như vậy chứ!)

Do cũng có thể được dùng ở đầu câu mệnh lệnh dạng nhấn mạnh.
Do be careful! (Hãy thật cẩn thận vào.)
Do be quiet, for God's sake! (Xin hãy trật tự đi, vì chúa.)

Trong giao tiếp thân mật, đôi khi ta có thể dùng do với động từ be trong 1 vài cấu trúc khác mà có nghĩa tương tự như câu mệnh lệnh.
Ví dụ:
Why don't you be a good boy and sit down? (Sao cháu không ngoan ngoãn và ngồi xuống đi.)
If you don't be quiet you'll go straight to bed. (Nếu các con không trật tự thì sẽ phải đi ngủ ngay lập tức đấy.)