Cách dùng All với động từ

Khi dùng All để nói đến chủ ngữ của một mệnh đề, thì all có thể đi liền với động từ và đứng ở giữa câu.

- All đứng sau các động từ khuyết thiếu và động từ be (is/am/are/was/were)
Ví dụ:
We can all swim. (Tất cả chúng tôi đều biết bơi.)
Those apples were all bad. (Tất cả số táo đó đều hỏng rồi.)
The guests have all arrived. (Tất cả khách mời đều đã đến.)

- All đứng trước các động từ khác
Ví dụ:
My family all work in education. (Cả gia đình tôi đều làm việc trong ngành giáo dục.)
They all liked the soup. (Tất cả bọn họ đều thích món canh đó.)

- Lưu ý rằng những nghĩa này đều có thể được diễn tả bằng cách dùng all (of) + danh từ/ đại từ đóng vai trò làm chủ ngữ.
Ví dụ:
All of us can swim.  (Tất cả chúng tôi đều biết bơi.)
All (of) the guests have arrived. (Tất cả khách mời đều đã đến.)