Cách dùng as long as

1. Về thì
Sau as long as, ta thường dùng hiện tại đơn để diễn tả hành động trong tương lai.
Ví dụ:
I'll remember that day as long as I live. (Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm đó miễn là tôi còn sống.)
KHÔNG DÙNG: I'll remember that day as long as I'll live.

2. Về nghĩa
As/so long as thường được dùng để nêu lên điều kiện.
Ví dụ:
You can take my car as/so long as you drive carefully. (Cậu có thể dùng xe của tớ miễn là cậu lái xe cẩn thận.)
= You can take my car on condition that you drive carefully.

3. Dùng as long as để nhấn mạnh
Khi đứng trước 1 số đếm, as long as có thể được dùng để nhấn mạnh độ dài/lâu của một vật/sự việc.
Ví dụ:
These meetings can last as long as four hours. (Những cuộc họp này có thể kéo dài tới tận 4 tiếng.)
 

×