Cách dùng dạng -ing như bổ từ (-ing forms used as modifiers)

- Dạng -ing có thể dùng như bổ từ trước danh từ. Điều này cũng áp dụng cho cả dạng -ing giống như danh từ (danh động từ) và dạng -ing như tính từ (phân từ). Hai cấu trúc này mang ý nghĩa khác nhau.
Hãy so sánh:
+ a waiting room. (= a room for waiting. Waiting is a gerund, used rather like a noun. Compare a guest room.)
(một phòng chờ = một phòng để ngồi chờ. Waiting là một danh động từ, được dùng khá giống danh từ. So sánh với phòng khách.)
a waiting train. (= a train that is waiting. Waiting is a participle, used rather like an adjective. Compare an early train.)
(tàu chờ = tàu đang đợi khách. Waiting la phân từ, được dùng khá giống tính từ. So sánh với tàu sớm.)
+ a sleeping bill (sleeping is a gerund)
(thuốc ngủ - sleeping là một danh động từ.)
a sleeping child (sleeping is a participle)
(một đứa trẻ đang ngủ - sleeping là một phân từ.)
+ working conditions (gerund)
(điều kiện làm việc - danh động từ)
working men and women (participle)
(những người đàn ông và phụ nữ đang làm việc) (phân từ)