Cách dùng may/might...but

May (đôi khi là might) có thể được dùng để thảo luận thay vì although hay even if để nói rằng điều gì đó là đúng nhưng nó không tạo nên được sự khác biệt gì với vấn đề đang được tranh luận. Trong trường hợp này nó thường có but theo sau.
Ví dụ:
He may be clever, but he hasn't got much common sense. 
(= Even if he's clever, he... HAY: Although he's clever, he...)
(Anh ta có thể khá lanh lợi nhưng suy nghĩ lại không tinh tế.)
It may be a comfortable car, but it uses a lot of petrol.
(Nó có thể là một chiếc xe thoải mái nhưng nó lại rất hao xăng.)
She might have had a lovely voice when she was younger, but...
(Cô ấy có thể đã có một giọng hát hay khi còn trẻ nhưng...)

Chú ý rằng trong cấu trúc này, maymight có thể dùng để nói về những điều chắc chắn là đúng.
Ví dụ:
You're may be my boss but that doesn't mean you're better than me. 
(Anh có thể là sếp của tôi nhưng không có nghĩa anh giỏi hơn tôi.)