Cách dùng nội động từ Call

Call khi không có tân ngữ đi kèm thì có thể có nghĩa "gọi điện" hoặc "ghé thăm" ai. Đôi khi từ này gây ra những hiểu nhầm.
Ví dụ:
A: Alice called this morning. (Alice gọi vào sáng nay đấy.)
B: You mean she came around or she phoned? (Ý cậu là cô ấy đến đây hay là cô ấy gọi điện?)
 

×