Cách dùng there

Cách viết There dùng để chỉ hai từ với cách phát âm và cách dùng hoàn toàn khác nhau.

1. Trạng từ chỉ nơi chốn

There (phát âm là /ðeə(r)/) là trạng từ có nghĩa 'ở đó'.
Ví dụ:
What's that green thing over there?
(Cái màu xanh ở kia là gì thế?)
There's the book I was looking for.
(Đó là quyển sách tôi đang tìm.)

2. Chủ ngữ giới thiệu

There (thường được phát âm là /ðə(r)/) được dùng như chủ ngữ giới thiệu trong các câu bắt đầu bằng there is, there are, there might be...
Ví dụ:
There's a book under the piano.
(Có một quyển sách dưới đàn pi-a-no.)