Cách dùng who ever, what ever...

Những cụm từ này diễn tả sự ngạc nhiên hay khó hiểu trước một điều gì đó.
Ví dụ:
Who ever is that strange girl with Roger?
(Cô gái lạ đi cùng với Roger là ai thế?)
How ever did you manage to start the car? I couldn’t.
(Làm thế nào cậu có thể khởi động ô tô được? Tớ không thể.)
When ever will I have time to write some letters?
(Khi nào tôi mới có thời gian để viết một vài lá thư đây?)
Why ever did I marry you? 
(Sao tôi lại đi lấy cô vậy?)

Những cụm từ này cũng có thể viết thành một từ đơn: whoever, whatever,...Chú ý whose which không được dùng với ever trong trường hợp này. 

Trong văn phong thân mật, không trang trọng, on earth, the hell (Anh-Mỹ:  in hell) hay the fuck có thể dùng thay cho ever.
Ví dụ:
Who on earth is that strange girl? 
(Cô gái nào kia?)
Why the hell did I marry you? 
(Sao tôi lại đi lấy cô vậy?)
What the fuck is she talking about?
(Cô ấy nói cái quái gì vậy?)