Câu hỏi: Câu hỏi lặp lại

Để hỏi lại những gì đã được nói, người nói có thể lặp lại những gì anh ấy/cô ấy đã nghe. Câu hỏi này thường dùng ngữ điệu đi lên.
Ví dụ:
I'm getting married. ~ Your're getting married?
(Tớ sẽ kết hôn. ~ Cậu sẽ kết hôn?)

Để hỏi một phần của một câu, chúng ta có thể lặp lại toàn bộ cả câu và đặt một từ để hỏi nhấn mạnh ở vị trí mà chúng ta đang hỏi.
Ví dụ:
Just take a look at that. ~ Take a look at what?
(Hãy xem cái kia đi. ~ Xem cái nào cơ?)
She's invited thirteen people to dinner. ~ She’s invited how many
(Cô ấy mời 15 người đến bữa tối. ~ Cô ấy mời bao nhiêu người cơ?)
We’re going to Tierra del Fuego on holiday. ~ You’re going where
(Chúng tôi sẽ đi đến Tierra del Fuego vào kỳ nghỉ. ~ Anh sẽ đi đâu cơ?)

Để hỏi về một động từ hoặc một phần của câu bắt đầu với một động từ, ta dùng do what.
Ví dụ:
She set fire to the garage. ~ She did what (to the garage)?

Người nói có thể hỏi lại một câu hỏi bằng việc lặp lại nó với ngữ điệu đi lên. Chú ý chúng ta dùng cấu trúc câu hỏi thông thường với thứ tự từ đảo lộn chứ không phải cấu trúc câu hỏi gián tiếp trong trường hợp này.
Ví dụ:
Where are you going? ~ Where am I going? Home.
(Cậu đi đâu thế? ~ Tớ đi đâu à? Về nhà.)
KHÔNG DÙNG: ...Where I'm going...
What does he want? ~ What does he want? Money, as usual.
(Hắn ta muốn gì? ~ Hắn ta muốn gì á? Tiền, như mọi khi.)
Are you tired? ~ Am I tired? Of course not.
(Cậu mệt không? ~ Tớ mệt không hả? Tất nhiên là không.)
KHÔNG DÙNG: ...Whether I'm tired?...