Câu hỏi: Mệnh đề that

Câu hỏi wh- thường là mệnh đề chính trong câu bắt đầu bằng từ để hỏi. Tuy nhiên, trong câu hỏi cũng có thể có mệnh đề phụ that sau các động từ như wish, think hoặc say
Ví dụ:
Who do you wish (that) you’d married, then? (Cậu muốn lấy ai?)
How long do you think (that) we should wait? (Cậu nghĩ bọn mình nên đợi bao lâu?)
What did you say (that) you wanted for Christmas? (Cậu đã nói cậu muốn gì vào Giáng Sinh nhỉ?)

That luôn được lược bỏ khi từ để hỏi là chủ ngữ của mệnh đề phụ.
Ví dụ:
Who do you think is outside? (Cậu nghĩ ai ở ngoài?)
KHÔNG DÙNG: Who do you think that is outside?
What do you suppose will happen now? (Cậu cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ?)
KHÔNG DÙNG: What do you suppose that will happen now?

×