Chính tả -ly

1. Thành lập trạng từ

Chúng ta thường thay đổi tính từ thành trạng từ bằng cách thêm -ly.
Ví dụ:
late -> lately 
real -> really (KHÔNG DÙNG realy)
hopeful -> hopefully
complete -> completely (KHÔNG DÙNG: completly)

Ngoại lệ:
true -> truly
whole -> wholly
due -> duly
full -> fully

2. -y và -i-

-y luôn đổi thành -i-.
Ví dụ:
happy -> happily
dry -> drily hoặc dryly
easy -easily
gay -> gaily

Ngoại lệ:
shy -> shyly
sly -> slyly
coy -> coyly

3. Tính từ tận cùng bằng phụ âm + le

-le đổi thành -ly sau một phụ âm.
Ví dụ:
idle -> idly
noble -> nobly
able - ably

4. Tính từ tận cùng bằng -ic

Nếu tính từ có tận cùng bằng -ic, thì trạng từ có tận cùng là -ically (đọc là /ikli/)
Ví dụ:
tragic -> tragically
phonetic -> phonetically

Ngoại lệ:
public -> publicly