Chính tả y và i

1. Đổi y thành i

Khi chúng ta thêm phần đuôi vào một từ có tận cùng là -y, chúng ta thường đổi -y thành -i.
Ví dụ:
hurry (nhanh, vội) -> hurried (vội vàng)
marry (cưới) -> marriage (hôn nhân)
happy (hạnh phúc) -> happily (một cách hạnh phúc)
easy (dễ dàng) -> easier (dễ dàng hơn)

Thông thường, các danh từ và động từ có tận cùng là -y có số hình thức số nhiều hay ngôi thứ ba số ít là -ies.
Ví dụ:
story (câu chuyện) -> stories (những câu chuyện)
spy (gián điệp) -> spies (những gián điệp)
hurry -> hurries (hối hả)

2. Ngoại lệ

Có hai cách viết cho danh từ flyer/flier (con vật có cánh/người lái máy bay)

Máy sấy khô là dryer 

Các từ được thành lập từ tính từ dry (khô) là drier (khô hơn), driest (khô nhất), dryly/drily (khô), dryness (sự khô).

Các từ được thành lập từ tính từ sly (láu cá): slyer (láu cá hơn), slyest (láu cá nhất), slyly (một cách láu cá), slyness (sự láu cá).

4. Không thay đổi sau nguyên âm

Chúng ta không đổi -y thành -i sau một nguyên âm.
Ví dụ:
buy (mua)- buying
play (chơi) -> played
enjoy (thích) -> enjoyment (sự thích thú)
grey (xám) -> greyish (xam xám)

Ngoại lệ:
say -> said (nói)
pay -> paid (trả)
lay -> laid (đặt)

5. Đổi ie thành y

Chúng ta đổi -ie thành -y- trước -ing.
Ví dụ:
die -> dying (chết)
lie -> lying (nằm)
(nhưng dye -> dyeing (nhuộm))