Dạng tiếp diễn của động từ be

Cấu trúc với dạng tiếp diễn của động từ be như sau:
I am being/ You are being... + tính từ/danh từ

Chúng ta có thể dùng cấu trúc này để diễn đạt các hoạt động, hành vi, nhưng không dùng để nói về cảm xúc.
Ví dụ:
You're being stupid. (Cậu lại đang làm điều ngốc nghếch đấy.)
I was being very careful. (Tớ đã rất cẩn thận.)
Who's being a silly baby, then? (Vậy thì giờ ai mới là kẻ ngốc nào?)

I'm happy just now. (Hiện giờ tớ đang rất hạnh phúc.)
KHÔNG DÙNG: I'm being happy just now.

I was depressed when you phoned. (Tớ đang rất chán thì cậu gọi điện.)
KHÔNG DÙNG: I was being depressed when you phoned.

Lưu ý sự khác biệt giữa câu He's being sick (Anh ấy đang nôn.) và câu He's sick (Anh ấy đang ốm).