Động từ nguyên thể trong câu hỏi gián tiếp và câu hỏi trực tiếp

1. Câu hỏi gián tiếp

Trong câu hỏi gián tiếp, chúng ta dùng động từ nguyên thể sau các từ để hỏi như who, what, where... (nhưng thường không dùng với why). Cấu trúc này dùng để diễn tả những ý tưởng về bổn phận và khả năng có thể.
Ví dụ:
I wonder who to invite. (=...who I should invite.)
(Tôi tự hỏi nên mời ai.)
Tell us what to do. (Nói cho chúng tôi biết phải làm gì?)
Can you show me how to get to the station? (=...how I can get to the station?)
(Có thể cho tôi biết làm thế nào để đi đến nhà ga không?)
I can't decide whether to answer her letter.
(Tôi không thể quyết định có nên hồi âm cho cô ấy không.)
KHÔNG DÙNG: I can't understand why to do it.

2. Câu hỏi trực tiếp

Chúng ta thường không bắt đầu một câu hỏi trực tiếp bằng How to...?, What to...?. Sau các từ để hỏi, ta thường dùng shallshould.
Ví dụ:
How shall I tell her? (Tôi nên nói thế nào với cô ấy đây?)
KHÔNG DÙNG: How to tell her?
What shall we do? (Chúng ta nên làm gì?)
KHÔNG DÙNG: What to do?
Who should I pay? (Tôi nên trả tiền cho ai?)
KHÔNG DÙNG: Who to pay?

3. Những tiêu đề
How to..., What to... thường xuất hiện ở các tiêu đề hướng dẫn, truyền đơn, sách... (Chú ý: trong trường hợp này How to..., What to... không phải câu hỏi.)
Ví dụ:
HOW TO IMPROVE YOUR PRONUNCIATION. (Làm thế nào để cải thiện khả năng phát âm của bạn)
WHAT TO DO IF FIRE BREAK OUT. (Phải làm gì khi có đám cháy.)