Giới từ: dạng -ing và nguyên thể

Giới từ thường không đặt trước động từ nguyên thể trong tiếng Anh. Sau động từ/danh từ/tính từ + giới từ, chúng ta luôn dùng dạng -ing của động từ theo sau.
Ví dụ:
He insisted on being paid at once.
(Anh ấy đòi được trả tiền ngay.)
KHÔNG DÙNG: He insisted on to be paid ...
I don't like the idea of getting married.
(Tôi không thích ý tưởng kết hôn.)
KHÔNG DÙNG the idea of to get married.
I'm not very good at cooking.
(Tôi không giỏi nấu ăn.)
KHÔNG DÙNG: ...good at to cook.

Trong một số trường hợp, chúng ta lược bỏ giới từ và dùng một động từ nguyên thể.
Hãy so sánh:
- He asked for a loan. (Anh ấy xin một khoản vay.)
He asked to borrow some money. (Anh ấy hỏi vay tiền.)
- We’re travelling for pleasure. (Chúng tôi đi du lịch vì niềm vui.)
We're travelling to enjoy ourselves. (Chúng tôi đi du lịch để vui vẻ.)
- She was surprised at his mistake. (Cô ấy ngạc nhiên với lỗi sai của anh ấy.)
She was surprised to see what he had done. (Cô ấy ngạc nhiên khi chứng kiến những gì anh ấy đã làm.)

Đôi khi, có thể dùng cả hai cấu trúc. Thường có sự khác nhau về ý nghĩa và cách dùng.
Ví dụ:
I’m interested in learning more about my family.
(Tôi thích tìm hiểu thêm về gia đình mình.)
I was interested to learn that my grandfather was Jewish.
(Tôi từng thích thú khi biết rằng ông ngoại tôi là người Do Thái.)