Hình thức bị động He was considered a genius

Sau một số động từ, tân ngữ trực tiếp có thể có bổ ngữ theo sau - bổ ngữ thường là một danh từ hoặc một tính từ nhằm miêu tả hoặc phân loại tân ngữ. 
Ví dụ:
Queen Victory considered him a genius.
(Nữ hoàng Victory xem anh ta là thiên tài.)
They elected Mrs Sanderson President.
(Họ bầu bà Sanderson làm tổng thống.)
We all regarded Kathy as an expert.
(Chúng tôi đều xem Kathy là một chuyên gia.)
The other children called her stupid.
(Những đứa trẻ còn lại đều gọi cô ấy là đồ ngốc.)

Trong mệnh đề bị động, chúng là bổ ngữ của chủ ngữ và thường đứng sau động từ.
Ví dụ:
He was considered a genius by Queen Victory.
Mrs Sanderson was elected President.
Kathy was regarded as an expert.
She was called stupid by the other children.