Hình thức bị động: Tân ngữ là một mệnh đề

1. Tân ngữ là một mệnh đề

Một vài câu có chứa tân ngữ là 1 mệnh đề. Những mệnh đề này không thể trở thành chủ ngữ của câu bị động.
Ví dụ:
Nobody thought that she was a spy. (Không ai nghĩ cô ấy là gián điệp.)
KHÔNG DÙNG: That she was a spy was thought by nobody.
We felt that he was the right man for the job. (Chúng tôi nghĩ anh ấy là người phù hợp cho công việc.)
KHÔNG DÙNG: That he was...was felt.
The newspapers say that his company is in trouble. (Báo chí nói rằng công ty anh ta đang gặp rắc rối.)
KHÔNG DÙNG: That his company is in trouble is said...

Tuy nhiên, ta có thể dùng cấu trúc bị động với chủ ngữ giả it.
Ví dụ:
It was thought that she was a spy. (Người ta nghĩ rằng cô ấy là gián điệp.)
It was felt that he was the right man for the job. (Người ta nghĩ rằng anh ấy là người phù hợp cho công việc.)
It is said that his company is in trouble. (Người ta nói rằng rằng công ty anh ta đang gặp rắc rối.)

2. Tân ngữ là động từ nguyên thể

Một vài động từ được theo sau bởi động từ nguyên thể (như decide, agree) có thể được dùng trong cấu trúc bị động bắt đầu với it.
Ví dụ:
They decided to meet at twelve. => It was decided to meet at twelve.
(Họ quyết định gặp lúc 12h.)
We agreed to open a new branch. => It was agreed to open a new branch.
(Họ đồng ý mở một chi nhánh mới.)

Tuy nhiên, hầu hết các động từ không được dùng theo cách này.
Ví dụ:
We hope to make a profit this year. 
(Chúng tôi hy vọng tạo nên lợi nhuận trong năm nay.)
KHÔNG DÙNG: It is hoped to make...