Phân biệt Bring up và Educate

Bring up (danh từ là upbringing) chủ yếu được dùng để nói về sự giáo dục đạo đức, xã hội mà cha mẹ dạy trẻ ở nhà, còn educate (danh từ là education) được dùng để chỉ sự dạy dỗ liên quan đến các hoạt động trí não, văn hóa ở trường.
Ví dụ:
Lucy was brought up by her aunt and educated at the local school. (Lucy được nuôi dưỡng bởi dì của con bé và được dạy dỗ/theo học tại trường học trong địa phương.)
Their kids are very badly brought up - always screaming and fighting. (Con cái họ được nuôi dạy không tốt - lúc nào cũng la hét và đánh nhau.)
KHÔNG DÙNG: Their kids are very badly educated - always screaming and fighting.

Which is better: a good upbringing and a bad education, or the opposite? (Điều gì là tốt hơn, việc được nuôi dạy tốt ở nhà, nhưng không được học hành tử tế hay là điều ngược lại?)