Phân biệt lose và loose

Lose (phát âm /lu:z/) là động từ bất quy tắc (lose - lost - lost).

Loose (phát âm /lu:s/) là tính từ (trái nghĩa với tight).
Ví dụ:
I must be losing weight - my clothes all feel loose.
(Tôi hẳn là đã sụt cân - tôi cảm thấy quần áo rất rộng.)
KHÔNG DÙNG: I must be loosing weight