Phân biệt politics và policy

Politics (là danh từ không đếm được nhưng luôn có -s) được dùng để nói về chính phủ và những ý liên quan.
Ví dụ:
I don't know much about politics, but I don't think this is a democracy. 
(Tớ không biết nhiều về chính trị nhưng tớ không nghĩ đây là chế độ dân chủ.)
You talk beautifully - you should be in politics.
(Anh nói thật hay - anh nên tham gia hoạt động chính trị.)

Policy được dùng cho những quy tắc về hành vi (không nhất thiết phải liên quan đến chính trị).
Ví dụ:
After the war, British foreign policy was rather confused. 
(Sau chiến tranh, chính sách đối ngoại của Anh khá là rối ren.)
KHÔNG DÙNG: ...British foreign politics...
It's not my policy to believe everything I hear.
(Tin mọi điều nghe thấy không phải là quy tắc của tôi.)
It's the firm's policy to employ a certain number of handicaped people.
(Chính sách của công ty là tuyển một số lượng nhất định những người khuyết tật.)