Phân biệt road và street

1. Sự khác biệt

Street là con đường có các ngôi nhà ở hai bên. Chúng ta dùng street để chỉ những con đường ở thành thị hay thị xã, không chỉ những con đường ở thôn quê.
Ví dụ:
Cars can park on both sides of the street here. 
(Xe hơi có thể đỗ ở cả hai bên con phố ở đây.)
Our village has only got one street.
(Ngôi làng chỉ có một con phố.)

Road được dùng cho cả thành thị và thôn quê.
Ví dụ:
Cars can park on both sides of our road.
(Xe hơi có thể đỗ ở cả hai bên đường.)
The road out of our village goes up a steep hill.
(Con đường ngoài làng đi thẳng lên một ngọn đồi.)
KHÔNG DÙNG: The street out of our village...

2. Tên phố

Đối với tên phố, chúng ta thường nhấn mạnh vào từ Road nhưng lại nhấn mạnh vào từ trước Street.
Ví dụ:
Marylebone 'Road
'Oxford Street