Phân biệt sensible và sensitive

A sensible person là một người 'khôn ngoan' và không bao giờ đưa ra những quyết định ngu ngốc.
Ví dụ:
I want to buy that dress. ~ Be sensible, dear. It's much too expensive.
(Con muốn mua cái váy đó. ~ Hãy khôn ngoan chút, con yêu. Nó quá là đắt.)

A sensitive person là một người nhạy cảm dễ bị tổn thương.
Ví dụ:
Don't shout at her - she's very sensitive.
(Đừng có mắng cô ấy - cô ấy rất nhạy cảm.)
Have you got a sun cream for sensitive skin?
(Chị có kem chống nắng cho da nhạy cảm không?)