Phân biệt small và little

Small đơn giản nói về kích cỡ, nó trái nghĩa với big hay large.
Ví dụ:
Could I have a small brandy, please?
(Cho tôi một cốc rượu brandi nhỏ được không?)
You're too small to be a policeman.
(Con còn quá nhỏ để trở thành cảnh sát.)

Tính từ little thường được dùng để kèm theo một cảm xúc nào đó.
Ví dụ:
What's he like?~ Oh, he's a funny little man.
(Anh ta trông thế nào? ~ Ồ, anh ấy là người đan ông nhỏ con hài hước.)
What’s that nasty little boy doing in our garden? 
(Thằng bé ngỗ nghịch kia đang làm gì trong vườn nhà chúng ta thế?)
They've bought a pretty little house in the country.
(Họ mua một ngôi nhà khá nhỏ ở nông thôn.)

Trong một vài cụm từ cố định, little được dùng tương tự như smallshort.
Ví dụ:
little finger (ngón út)
a little while (một chút)
the little hand of a clock (kim giây của đồng hồ)

Trong Anh-Anh, little không được dùng ở vị trí 'vị ngữ' (sau động từ) và cũng không được dùng trong hình thức so sánh hơn và so sánh nhất.
Ví dụ:
The puppy was so small and sweet.
(Chú cún con rất nhỏ và dễ thương)
Tự nhiên hơn The puppy was so little ...
He’s the smallest baby I've ever seen.
(Cậu bé là đứa bé nhỏ nhất tôi từng gặp.)
Tự nhiên hơn  ...the littlest baby ...