Phân biệt so và such

1. Such trước (tính từ +) danh từ

Chúng ta dùng such trước danh từ (có hoặc không có tính từ).
Ví dụ:
They're such fools. (Họ đúng là lũ ngốc.)
KHÔNG DÙNG: They're so fools.
It was such good milk that we couldn't stop drinking it.
(Sữa ngon đến mức mà chúng tôi không thể ngừng uống.)
KHÔNG DÙNG: It was so good milk that...

Such đứng trước a/an.
Ví dụ:
She's such a baby. (Cô ấy đúng là trẻ con.)
I've never met such a nice person. (Tôi chưa từng gặp người nào tốt đến vậy.)
KHÔNG DÙNG: ...a such/so nice person.

2. So trước tính từ, trạng từ...

Chúng ta dùng so trước tính từ (không có danh từ) hoặc trạng từ.
Ví dụ:
She’s so babyish. (Cô ấy đúng là trẻ con.)
The milk was so good that we couldn’t stop drinking it.
(Sữa ngon đến mức mà chúng tôi không thể ngừng uống.)
 Why do you talk so slowly?
(Sao anh nói chậm vậy?)

Chúng ta cũng có thể dùng so trước much, many, few little.
Ví dụ:
We've got so much to do and so little time.
(Chúng ta có quá nhiều thứ phải làm và lại có quá ít thời gian.)

Chúng ta dùng so much, chứ không dùng so, trước hình thức so sánh hơn.
Ví dụ:
I'm glad you're feeling so much better. (Tớ mừng vì cậu cảm thấy khá hơn nhiều.)
KHÔNG DÙNG: ...so better.