Phân biệt whose và who's

Whose là sở hữu từ có nghĩa 'của ai/của cái nào', được dùng trong câu hỏi và mệnh đề quan hệ. Who's là hình thức rút gọn của Who is hoặc who has.
Hãy so sánh:
- Whose is that coat? 
(Áo khoác đó của ai vậy?)
KHÔNG DÙNG: Who's is that coat?
It was a decision whose importance was not realised at the time.
(Đó là một quyết định mà tầm quan trọng của nó vẫn chưa nhìn ra được lúc này.)
KHÔNG DÙNG: ...who's importance...
- Do you know anybody who’s going to France in the next few days?
(Cậu có biết bất cứ ai sẽ đến Pháp trong vài ngày tới không?)
KHÔNG DÙNG: ...anybody whose going...
I've got a cousin who's never been to London.
(Tôi có người em họ chưa từng đến Luân Đôn.)
KHÔNG DÙNG: ...whose never been...

Cũng có sự lẫn lộn tương tự giữa itsit's.